Obecní úřad Puclice, Puclická tvrz 1 , +420 379 492 353, E-mail.: info@puclice.cz

{LNG_title_menu}

O obci

Doubrava

Název a první písemný  záznam o obci se nachází v soupisu majetku patřícímu  k pan- ství Horšovský Týn. Při zápisu o změně majitele se objevuje v zemských deskách i ves "Doubravka" spolu s dalšími osadami v okolí.

Panství přechází do rukou českých pánů Lobkoviců. Dříve patřilo celé horšovskotýnské  panství a  pravděpodobně  i  ves Doubrava pražským biskupům,   od dob Karla IV pak arcibiskupovi. Po husitských válkách se stává majitelem světská šlechta.

Doubrava pravděpodobně získala svůj název na základě přírodních podmínek v místě dubového háje nebo v jeho blízkosti. Německý název Dobrowa se objevuje v berní rule z roku 1654 a z této doby je první přesnější soupis obyvatel, kdy celé panství patří rakouským Trauttmannsdorfům, kteří je získali za svoje služby v roce 1620.

Počet obyvatel v roce 1654: 7 sedláků. Další přesnější údaj je z roku 1913: ve 24 domech žilo celkem 164 obyvatel. Prameny uvádějí, že vedle zemědělců tu měli svoji živnost: kovář, krejčí, trafikant, šenkýř a obchodník s dobytkem. V obci se nacházel ubytovací hostinec.

Nejvýznamnější změny,co do počtu obyvatel i národnostního složení, přinesl rok 1945. V roce 1950 žilo v obci 77 obyvatel, v současnosti trvale žije v 17 domech 38 osob.

Dominantou obce je kaplička zasvěcená Navštívení Panny Marie. Pochází z první poloviny 19. století. Půdorys tvoří šestihran a střecha je zakončena malou zvoničkou. V roce 2007 byla celá kaple opravena  a vybavena. Dne 25. května 2008 pan biskup Mgsr. František Radkovský znovu vysvětil doubravskou kapli.

Doubrava je krásně upravená vesnička ležící v malebné krajině v blízkosti lesů.

Malý Malahov

Malá ves rozložená na čtvercovém půdorysu okolo návesního rybníka leží asi 8km severovýchodně od Horšovského Týna. Na rozdíl od bohatého, dnes Velkého Malahova, byla nazývána ves Malahovem Malým nebo také Sirotčím. Původně byla nazývána "Malohlavy". První písemný zápis je z roku 1454. Horšovskotýnský urbář tu v roce 1587 uvádí 4 dvory a berní rula z roku 1654 ve vsi Malý Maloba, vykazuje sedm sedláků a jednoho zahradníka. V roce 1789 měla ves 14 popisných čísel. V roce 1838 měla ves 20 domů- V roce 1939 155 osob a 29 domů. V roce 1945 115 osob 29 domů. V roce 2010 45 osob 19 domů (dva neobydlené).

I v Malém Malahově největší změny nastaly po roce 1945, co do počtu obyvatel i národnostního složení. Kaple Panny Marie je jedna z nejpůsobivějších staveb svého druhu na Domažlickém okrese. Stojí na návsi na uměle navršeném pahorku a pochází nejpozději z devatenáctého století. Zvlášností je umístění oltáře na západní straně. Šestiboká kaplička je vybudována z drobného lomového kamene, má jehlancovou střechu a vrcholí šestibokou lucernou s cibulí a korouhvičkou. Ve zvonici je starý zvonek a vchod má původní dřevěné dveře (asi dvěstě let staré). Kousek nad Malým Malahovem v lese Čertánu pramení potok Laškov. Protéká Malahovem a jihovýchodním směrem přes Puclice ke Staňkovu, kde se vlévá do řeky Radbuzy.